Затвори проекта

Без история | 2012

видео мапинг

Видео мапинг, рисунка, звук, дим; Самостоятелна изложба, Галерия “Хип Хип”, София

Vladzen интепретира идеята за проекционното инжектиране на символи и знаци, тайнствени маски от минало и настояще, преплитане между материя (картини, образи и звуци) и дух (визуална проекция).