Lotaria Love44

Loteria Love44 разглежда архетипните герои и илюстрации и ги интерпретира през призмата на свободна асоциация с изображението, разглеждайки исторически факти, културни феномени, психологически и социологически сходствата и различията, съществуващи в различни култури или общества.